ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden vergaderruimte en werkplekken De Unie;
Voor de algemene voorwaarden kantoorruimte, neem contact met ons op.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het boeken van vergaderruimte en/of werkplekken via telefoon, balie en/of website, waarbij De Unie genoemde accommodatie in het De Unie ter beschikking stelt alsmede, tenzij anders wordt overeengekomen, op alle volgende overeenkomsten tussen De Unie en dezelfde partij (hierna te noemen: ‘gebruiker’) waarbij het De Unie vergaderruimte in het De Unie ter beschikking stelt. De overeenkomst tussen gebruiker en De Unie komt tot stand op het moment dat De Unie de gebruiksaanvraag (reservering en/of boeking) van gebruiker tegen een vaste prijs en een vast tijdstip heeft bevestigd.

2. Gebruik en bijkomende leveringen en diensten
2.1 De overeenkomst strekt tot het gebruik van de in de overeenkomst genoemde zaal óf werkplek door maximaal het daarin genoemde aantal personen, alsmede de overeengekomen bijkomende leveringen en diensten, zoals eten en drinken en/of audiovisuele apparatuur. De Unie is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van audiovisuele apparatuur, het voor welke reden dan ook niet functioneren van netwerkverbindingen, internet en of koppelingen naar aangekoppelde apparatuur, noch van De Unie, noch van gebruiker.

2.2 Gebruiker zal, tenzij anders is overeengekomen, de zaal óf werkplek gebruiken voor het houden van vergaderingen, besprekingen, werk en ander vormen van overleg, waaronder begrepen het geven van presentaties, danwel hiermee vergelijkbare vormen van gebruik.

2.3 De Unie kan een andere zaal dan overeengekomen met een gelijke of grotere capaciteit ter beschikking stellen, tenzij dit als evident onbillijk en voor gebruiker als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gebruiker heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten met De Unie. De gebruiker heeft, indien De Unie zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere zaal ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing tot maximaal de overeengekomen prijs voor de zaal of werkplek. Voor het overige zal De Unie nimmer tot enige (schade)vergoeding gehouden zijn.

2.4 De Unie kan het gebruik van de zaal of werkplek door gebruiker en/of degenen die zijnentwege de zaal of werkplek gebruiken op ieder moment doen beëindigen indien gebruiker en/of degenen die zijnentwege de zaal of werkplek gebruiken zich niet gedraagt overeenkomstig de huisregels, de onderhavige voorwaarden, de goede orde en goede zeden, de stand en de exploitatie van het bedrijf van De Unie danwel in het geval gegronde vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde. Gebruiker en/of degenen die de zaal of werkplek zijnentwege gebruiken dienen op eerste verzoek de zaal of werkplek en het gebouw waarin de zaal of werkplek zich bevindt te verlaten. De Unie is ter zake niet tot enige (schade)vergoeding of restitutie gehouden.

3. Verplichtingen De Unie
3.1 De Unie is verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen ruimte of werkplek ter beschikking te stellen en de overeengekomen bijkomende leveringen en diensten te verrichten op de voor De Unie gebruikelijke wijze, behoudens:
a. in het geval De Unie door overmacht verhinderd is aan deze verplichting te voldoen;
b. indien gebruiker meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien gebruiker op enige wijze niet tijdig en/of volledig voldoet aan zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens De Unie heeft.

3.2 Van overmacht, als bedoeld onder a, is o.a. sprake bij iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door De Unie zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst voor De Unie onmogelijk dan wel onredelijk bezwaarlijk wordt.

3.3 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan De Unie gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden.

4. Prijs
Gebruiker is de overeengekomen prijs verschuldigd, te vermeerderen met omzetbelasting. Gebruiker is gehouden aan zijn betalingsverplichtingen jegens De Unie te voldoen zonder korting, aftrek, opschorting of verrekening, op het overeengekomen tijdstip en bij gebreke daarvan uiterlijk bij aanvang van het gebruik van de zaal of werkplek. Gebruiker is de overeengekomen prijs ook volledig verschuldigd bij annulering korter dan 72 uur tevoren, of indien gebruiker niet of niet tijdig verschijnt.

5. Klachten
Indien gebruiker meent dat De Unie niet aan zijn verplichtingen voldoet of heeft voldaan meldt gebruiker dit terstond aan De Unie.

6. Aansprakelijkheid De Unie
De aansprakelijkheid van De Unie voor directe zaakschade die direct of indirect bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins ontstaat is beperkt tot het bedrag dat terzake onder de dekking van een verzekering van De Unie zal worden uitgekeerd of door anderen aan De Unie wordt vergoed, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van leidinggevenden in het bedrijf van De Unie. Gebruiker vrijwaart De Unie voor aanspraken van derden terzake, tenzij gebruiker bewijs levert van opzet of grove schuld van leidinggevenden in het bedrijf van De Unie. Deze beperkte aansprakelijkheid vervalt in het geval gebruiker niet aan zijn verplichtingen jegens De Unie heeft voldaan en in het geval dat gebruiker de schade niet binnen één maand na het bekend worden daarvan schriftelijk aan De Unie heeft gemeld. De Unie is nimmer aansprakelijk voor overige schade, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gederfde werkuren, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van derden, hulppersonen van De Unie, daaronder begrepen.

7. Geschillen
Op geschillen tussen De Unie en gebruiker die verband houden met de overeenkomst tussen De Unie en gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

8. Wijzigen of annuleren
De gebruiker van de vergaderruimte en/of werkplekken is gerechtigd de overeenkomst (bevestigde reservering) te wijzigen of annuleren, uiterlijk tot 72 uur vóór de aanvang van het gebruik middels een e-mail naar manager@uniebc.nl. Wijziging of annulering ontslaat gebruiker niet van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst, doch de vrijgekomen waarde uit een tijdig en op de juiste wijze gewijzigde of geannuleerde overeenkomst wordt gebruiker gerestitueerd middels een vergadertegoed, besteedbaar bij De Unie.